×
D E S I G N
طراحی

طراحی کلیه فضاهای اداری, تجاری مسکونی, ویلا و کلیه مصنوعات چوبی از قبیل کمد و کابینت , کلوزت, روشویی ها, درب و قرنیز

M O N I T O R I N G
نظارت

نظارت بر پروژه هایی اجرایی متریال برای پروژه ها

C O N S U L T I N G
مشاوره

مشاوره و راهنمایی طرح و متریال برای پروژه ها

P E R F O R M A N C E
اجرا

اجرای کلیه پروژه های ساختمانی

REQUEST AND INITIAL VISIT

درخواست بازدید اولیه

جهت بازدید و برآورد هزینه خود توسط کارشناسان حرفه ای ما، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.